Postopek odpiranja poslovnega računa

V nadaljevanju si preberite kako poteka odpiranje poslovnega računa pri ustanovitvi s.p. in pri ustanovitvi d.o.o.:

Postopek odpiranja računa pri ustanovitvi s.p.:

1.  Obiščete (e-)VEM.

2. Izpolnite potrebne obrazce ter pridobite akt o ustanovitvi.

3. Napotite se na izbrano banko ter odprite poslovni račun.

Pri ustanovitvi s.p. se bančni poslovni račun odpre po tem, ko se opravi registracija podjetja (na VEM točki, e-VEM ali pri notarju) oziroma, ko AJPES pošlje potrdilo o registraciji podjetja (sklep o registraciji).

S tem sklepom se nato podjetnik odpravi na eno izmed poslovnih bank, kjer mu določijo skrbnika računa, ki podjetniku pomaga izpolniti vlogo za odprtje poslovnega računa.

Postopek odpiranja poslovnega računa pri d.o.o.

1.  Obiščete (e-)VEM ali notarja ter tam napravite akt o ustanovitvi podjetja ali družbeno pogodbo.

2. Napotite se na izbrano banko ter vplačate osnovni kapital (to lahko storite tudi prek sistema (e)-VEM).

3. Nato vrnete na (e-)VEM ali k notarju, kjer se opravi vpis v sodni ter poslovni register.

4. Sledi preoblikovanje depozitnega računa v poslovni račun na banki.

Vir: Zavod mladi podjetnik

Novosti – Samostojni podjetniki v cestnem prometu

V nadaljevanju si preberite nekaj več spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1G), ki je pričel veljati 13. marca 2011. Tokratna objava pride v poštev za podjetnike, ki opravljajo dejavnost, povezano s prevozi v cestnem prometu. Vsekakor pa je vsebina v nadaljevanju koristna za vse prometne udeležence.

Samostojni podjetnik je odgovoren, če je bil prekršek storjen v njegovem imenu, na njegov račun ali v njegovo korist. V kolikor samostojni podjetnik dokaže, da je bil prekršek storjen z namenom škodovanja njemu ali z zavestnim kršenjem pogodbe, na podlagi katere zanj storilec opravlja delo, ali s kršenjem navodil podjetnika, ki je v okviru dolžnega nadzorstva sicer storil vse, da do prekrška ne bi prišlo, je podjetnikova odgovornost izključena.

Omejitev hitrosti

Z globo 300 EUR se kaznuje prekršek samostojnega podjetnika, katerega voznik ravna v nasprotju z odredbo o omejitvi ali prepovedi prometa, odgovorna oseba pa z globo 300 EUR.

Ne upoštevanje prometne signalizacije

Samostojni podjetnik bo ob 6.000 EUR, v kolikor ne upošteva prometne signalizacije, ki označuje vremenske razmere, v katerih velja z znakom označena izrecna odredba in je zaradi tega oviran ali onemogočen promet drugih vozil; globa za odgovorno osebo: 600 EUR.

Zimska oprema za motorna in priklopna vozila

Če samostojni podjetnik pozimi ali v zimskih razmerah motornih in priklopnih vozil v cestnem prometu nima opremljenih s predpisano zimsko opremo, bo za takšen prekršek odštel 1.200 EUR, odgovorna oseba pa 120 EUR. Nekoliko večja kazen bo doletela samostojnega podjetnika, če ne bo upošteval prometne signalizacije, ki označuje zimske razmere, zaradi katerih je prepovedan ali omejen promet na določenem delu ceste, in sicer 3.000 EUR, odgovorna oseba pa bo odštela 300 EUR. V kolikor bo v zimskih razmerah samostojni podjetnik oviral ali onemogočil promet drugih vozil, bo kaznovan s petimi tisočaki, odgovorna oseba s 500 EUR.

Tovor in naprave

Če so namenjeni za prevoz, nalaganje, razlaganje ali pritrditev tovora, morajo biti na in v vozilu naloženi oziroma pokriti tako, da:

  • ne predstavljajo nevarnosti ali ovire za druge udeležence prometa,
  • ne povzročajo škode na cesti in objektih,
  • ne onesnažujejo okolja,
  • ne zmanjšujejo stabilnosti vozila,
  • ne povzročajo več hrupa, kot je dovoljeno,
  • ne zmanjšujejo preglednosti vozniku,
  • se ne razsipajo ali padajo z vozila.

V nasprotnem primeru bo samostojni podjetnik moral plačati 1.600 EUR, odgovorna oseba pa 160 EUR.

Imate morda predelano vozilo?

Postopek posamične odobritve predelanega vozila se izvede tudi za vozilo, katerega skladnost s predpisi je že bila ugotovljena, če je bila na njem pozneje narejena predelava, ki ustreza vsaj enemu od pogojev:

  • se nanaša na podatke, evidentirane v postopku registracije vozila,
  • vpliva ali bi lahko vplivala na homologirane dele vozila,
  • vpliva ali bi lahko vplivala na varnost vozila.

Če samostojni podjetnik ravna v nasprotju z zapisanim, kazen znaša 4.000 EUR, za odgovorno osebo pa 400 EUR, prav toliko pa tudi za posameznika, ki ravna v nasprotju s tem členom. Prav tako ni priporočljivo v prometu uporabljati vozila, ki je predelano, pa ta predelava ni bila odobrena, samostojni podjetnik namreč tvega kazen v višini 4.000 EUR, odgovorna oseba in lastnik oziroma uporabnik vozila (če je fizična oseba) sta v takšnem primeru kaznovana s 400 EUR.

Kaj pa če vozilo ni registrirano?

Če vozilo ni registrirano, nima veljavnega prometnega dovoljenja ali dovoljenja za preizkusno vožnjo ali ni označeno s predpisanimi tablicami, je kazen za samostojnega podjetnika 5.000 EUR, za odgovorno osebo pa 500 EUR.

Tehnična brezhibnost

Če samostojni podjetnik v cestnem prometu uporablja vozilo, ki ni tehnično brezhibno, ga čaka kazen 2.000 EUR, odgovorno osebo pa 250 EUR.

Pregled vozila

Če voznik zavrne inšpektorjevo ali policistovo zahtevo za pregled vozila, bo samostojni podjetnik plačal globo 2.000 EUR, odgovorna oseba pa 250 EUR.

Vir: Zavod mladi podjetnik