Koliko znašajo prispevki za popoldanski s.p.?

Oktober 12th, 2010

Samostojni podjetniki se pri poslovanju srečujejo z različnimi stroški, med njimi so tudi mesečni stroški – pavšalni prispevki, ki jih je potrebno plačevati davčnemu uradu. Predstavljamo vam prispevke, ki jih morajo plačevati popoldanski s.p. in študentski s.p.

Popoldanski s.p.

Naj vas sprva opozorimo na termin popoldanski s.p., ki se uporablja v pogovornem jeziku in ga ne najdete v zakonih ali drugih pravnih aktih. Izraz popoldanski s.p. označuje samostojnega podjetnika, ki opravlja dopolnilno dejavnost in ki si prispevkov za socialna zavarovanja ne plačuje sam, ampak je zavarovan iz drugega naslova.

ZZZS od februarja 2009 ločuje popoldanske s.p. v dve skupini. V prvi so tisti, ki so zaposleni za več kot 40 ur na teden, v drugi pa tisti, ki niso zaposleni za poln delovni čas.

Prispevki za prvo skupino, torej študente, upokojence in tiste, ki so zaposleni za manj kot 40 ur tedensko, znašajo 30,33 evrov (prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje), doda pa se jim tudi prispevke za zdravstveno zavarovanje.

Ker pa študentje po novem niso več zavarovani s strani staršev, je potrebno plačati tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje!  To zavarovanje se plačuje zavarovalnicam. Trenutno je mesečni znesek za tovrsto zavarovanje 24,59 evra.

Prispevki za zdravstveno zavarovanje so na začetku odvisni od velikosti minimalne plače, saj gre za prispevek v višini 13,45 % zneska minimalne plače. V prihodnosti pa se bodo izračunavali na podlagi odmerjenega dobička, saj gre za progresivno lestvico.

Prispevki za drugo skupino, torej za tiste, ki so zaposleni za 40 ur ali več tedensko, znašajo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 30,33 evrov ter 4,34 evrov za zdravstveno zavarovanje. Skupaj tako to znese 34,67 evrov mesečno.

Mesečni prispevki za samostojne podjetnike za popoldanski s.p.

Študentski s.p.

Tudi študentje imajo možnost, da postanejo samostojni podjetniki z odprtjem oblike podjetja študentski s.p. Postopek ustanovitve je enak kot pri odprtju rednega s.p., le da je za študentski s.p. potrebno mesečno plačati nekoliko manj prispevkov.

Študentski s.p. je izraz, ki je soroden izrazu popoldanski s.p. in je prav tako pogovorni izraz, ki ga ne najdemo v zakonih in pravilnikih, ki urejajo to področje.

Za študentski s.p. je potrebno plačevati pavšalne mesečne prispevke: prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 29,33 EUR, prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki je vezan na minimalno plačo in se spreminja vsak mesec in prispevek za dopolnilno zdravstveno zavarovanje (v višini 24,59 EUR – podatek velja za eno izmed zavarovalnic, gre za znesek brez popustov.).

Stroški in ustanovitev študentskega s.p.

Kaj menite o tolikšnih prispevkih za študentski s.p.? Se vam zdi, da država s povečevanjem deluje v pravi smeri? Zapišite svoje mnenje v komentarjih.

Ministrstvo za gospodarstvo vzpodbuja tehnološka podjetja

September 8th, 2010

Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo razpis za vzpostavitev razvojnih gospodarskih središč, s katerim želi država vzpodbuditi tehnološki preboj gospodarstva.

Namen javnega razpisa je spodbuditi vzpostavitev in delovanje razvojnih centrov slovenskega gospodarstva za dolgoročen razvoj na vsebinskih področjih. Gre za podporo projektom, ki vključujejo tako razvojno delo kot potrebno opremo in ostalo infrastrukturo, ki omogočajo razvoj podjetij, njihovih kompetenc in dolgoročnih temeljev za rast in razvoj gospodarstva.

Na razpis se lahko prijavijo skupine podjetij, ki bodo skupaj vzpostavile razvojne centre na posameznih tehnoloških področjih. Poleg najboljših projektov razvojnih središč na regionalni ravni bodo izbrani (in sofinancirani) tudi najboljši projekti v posameznih industrijskih sektorjih:

  • avtomobilske industrije,
  • elektroindustrije in elektronike,
  • energetike,
  • farmacije in biotehnologije,
  • informacijsko komunikacijske tehnologije,
  • lesno predelovalne industrije,
  • logistike in novih materialov;

Sredstva v okviru javnega razpisa znašajo 185.274.533 evrov, od tega je vsaj 30 milijonov evrov namenjenih za projekte v Pomurski regiji v obdobju 2010-2015. Za industrijske sektorje in regionalna središča na nacionalni ravni pa je namenjenih 155.274.533 evrov.

Rok za oddajo vlog je 15. november 2010.

Razpisna dokumentacija >>