Arhiv Značk: obračun prispevkov

obračun prispevkov

Obračunavanje prispevkov pri samozaposlenih osebah

Če je oseba v delovnem razmerju, ji prispevke za socialno varnost plačuje delodajalec in ona tako s tem nima nobenih obveznosti. V primeru, ko se oseba odloča za opravljanje samostojne dejavnosti oziroma postane samostojni podjetnik, pa mora za to področje poskrbeti sama in si mesečno plačevati prispevke. V te namene se mora pozanimati, kakšno je obračunavanje prispevkov v njenem primeru.

Obdobje plačevanja prispevkov in postopek vpisa v registre

Samozaposlena oseba je dolžna prispevke za socialno varnost plačevati od dne, ko je podjetje uradno registrirano v AJPES, do dne, ko zaključi z dejavnostjo. Obračunavanje prispevkov in njihovo plačevanje poteka na mesečni ravni.

Predpogoj za plačevanje navedenih prispevkov je izvedba prijav v navedena zavarovanja. Samozaposlena oseba si je dolžna plačevati naslednje prispevke; prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za starševsko varstvo, zavarovanje za primer brezposelnosti ter prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prijave na vsa navedena zavarovanja samozaposlena oseba izvede na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Višina prispevkov za socialno varnost

Višina prispevkov je med drugim odvisna od tega, če se samozaposlena oseba zavaruje za polni ali krajši delovni čas. Do zavarovanja za krajši delovni čas je upravičena v naslednjih primerih: poleg samostojne dejavnosti je sicer v rednem delovnem razmerju; uveljavlja pravico do delo s krajšim delovnim časom, saj zraven koristi pravico do starševskega varstva, oseba je delno upokojena; upokojena oseba se ponovno delovno aktivira.

Obračunavanje prispevkov oziroma višine, ki jih mora zavezanec plačevati, se določi glede na zavarovalno osnovo, ki je določena po predpisih o invalidskem in pokojninskem zavarovanju. To se določi glede na dosežen dobiček samozaposlene osebe v preteklem letu. Za leto 2018 znaša najnižja osnova za plačevanje prispevkov 60 % od povprečne plače zaposlenih v Sloveniji.

Obračunavanje prispevkov in njihovo plačevanje

Samozaposlene osebe prispevke izračunavajo mesečno znotraj obračuna prispevkov za socialno varnost. V za to predviden obrazec, ki se nahaja na spletu, mora zavezanec vnesti tudi morebitne spremembe osnove, ki so posledica uveljavljanja določenih pravic (bolniški stalež, starševski dopust itd.). Obračunavanje prispevkov mora biti izvedeno najkasneje 15. v mesecu za pretekli mesec, izplačilo pa najkasneje 20. v mesecu.

Vir: FURS

Višina zneska prispevkov za socialno varnost je odvisna od dobička in že obračunanih prispevkov

Slovar slovenskega knjižnega jezika na področju ekonomije besedo prispevek definira takole: »… dajatev proračuna za splošne družbene potrebe; prispevek za socialno zavarovanje del osebnih dohodkov ali dohodka, ki ga odvaja izplačevalec v samoupravne interesne skupnosti za zdravstveno, pokojninsko, invalidsko zavarovanje …«

V nadaljevanju pa nas zanima, od česa predvsem je odvisna višina prispevka za socialno varnost … torej kako se napravi obračun prispevkov.

Višina zneska prispevkov za socialno varnost je odvisna predvsem  od dobička in že obračunanih prispevkov. Od tega dvojega je torej odvisno, kako se bo naredilo obračun prispevkov.

Najnižja in najvišja osnova za plačilo prispevkov pa sta odvisni še od višine zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.

Na kratko si poglejmo, kaj določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju …

Zakon o pokojninskem in invalidskem  zavarovanju določa, da najnižja osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost v letu 2016 znaša 56 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec in se do leta 2018 vsako leto povečuje za dva odstotka, dokler ne doseže 60 odstotkov. Slednje velja za vse prispevke, razen zdravstvenih, čigar najnižja osnova že sedaj znaša 60 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec.

Na kratko si poglejmo  še postopek izračuna višine prispevkov:

Vsem samostojnim podjetnikom, ki so s poslovanjem začeli sredi leta, se dobiček preračuna na letno raven. Preračun se opravi na način:

DI = (Dn / n) x 12

DI = dobiček preračunan na letno raven

Dn = dobiček po obračunu akontacije dohodnine oziroma dohodnino od dohodka iz dejavnosti

Določitev dobička zavarovancev, pri katerih se obračun akontacije dohodnine oziroma dohodnino od dohodka iz dejavnosti, se ne nanaša na celotno davčno obdobje. Pri določanju števila mesecev, na katere se dobiček nanaša (n), je pomembno koliko dni je v prvem mesecu poslovanja. Če je več kot 15 dni, se prvi mesec upošteva, sicer  pa se ne upošteva.