vezane knjige računov

Z vezanimi knjigami računov do enostavnega izstavljanja računov

Kljub temu, da večina zavezancev, ki pri poslovanju izstavljajo strankam račune, za katere je pričakovano gotovinsko plačilo, uporablja sistem davčnih blagajn, pa se z vezanimi knjigami računov še vedno ukvarja precej zavezancev. Nekaterim se namreč zdi preprosteje, če lahko račun izdajo na predpisane obrazce v pisni obliki, kot če bi morali posegati po posebni napravi oziroma programu za izdajanje računov. So pa vseeno vezane knjige računov opcija, bolj primerna za tiste zavezance, ki na mesečni ravni izdajo le manjše število računov. Tistim, ki jih izdajo veliko, se bolj priporoča uporabo davčnih blagajn.

Kaj so vezane knjige računov?

Z vezanimi knjigami računov so sicer mišljene posebne knjižice, sklopi obrazcev, ki jih lahko kupimo v knjigarnah. Pred prvo uporabo pa jih je treba potrditi pri FURS. Vsaka knjižica vsebuje obrazce za izdajo 50 računov (original in dve kopiji). Ko zavezanec izstavlja račun na tak način, mora vnesti vse potrebne podatke; podatki o opravljeni storitvi oziroma dobavljenem blagu, količina, znesek posamezne enote, skupni znesek, datum izdaje ter datum zapadlosti računa. Kljub temu pa, da zavezanec izda z vezanimi knjigami računov račun v pisni, fizični obliki, je še vedno dolžan, da podatke o izdanih računih naknadno posreduje v elektronski obliki na FURS.

To stori tako, da uporabi davčno blagajno, najbolje mini blagajno, ki je poenostavljena različica in je namenjena posebej temu. Da bi na tak način posredoval podatke o računih, mora predhodno pridobiti digitalno potrdilo, ki mu služi za elektronsko podpisovanje računov oziroma podatkov o le-teh.

Reševanje problematike izpada električne energije ali okvare naprav

Z vezanimi knjigami računov je sicer možno tudi reševati problematiko izpada električne energije ali okvare elektronskih naprav, v primeru, če zavezanec sicer račune izstavlja po sistemu davčnih blagajn. Zato je ta oblika vsekakor priporočljiva tudi v tem primeru. Uporaba vezane knjige računov je za uporabnike, ki živijo na odročnih lokacijah, kjer povezava preko spleta ni možna, nujna.

obračun prispevkov

Obračunavanje prispevkov pri samozaposlenih osebah

Če je oseba v delovnem razmerju, ji prispevke za socialno varnost plačuje delodajalec in ona tako s tem nima nobenih obveznosti. V primeru, ko se oseba odloča za opravljanje samostojne dejavnosti oziroma postane samostojni podjetnik, pa mora za to področje poskrbeti sama in si mesečno plačevati prispevke. V te namene se mora pozanimati, kakšno je obračunavanje prispevkov v njenem primeru.

Obdobje plačevanja prispevkov in postopek vpisa v registre

Samozaposlena oseba je dolžna prispevke za socialno varnost plačevati od dne, ko je podjetje uradno registrirano v AJPES, do dne, ko zaključi z dejavnostjo. Obračunavanje prispevkov in njihovo plačevanje poteka na mesečni ravni.

Predpogoj za plačevanje navedenih prispevkov je izvedba prijav v navedena zavarovanja. Samozaposlena oseba si je dolžna plačevati naslednje prispevke; prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za starševsko varstvo, zavarovanje za primer brezposelnosti ter prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prijave na vsa navedena zavarovanja samozaposlena oseba izvede na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Višina prispevkov za socialno varnost

Višina prispevkov je med drugim odvisna od tega, če se samozaposlena oseba zavaruje za polni ali krajši delovni čas. Do zavarovanja za krajši delovni čas je upravičena v naslednjih primerih: poleg samostojne dejavnosti je sicer v rednem delovnem razmerju; uveljavlja pravico do delo s krajšim delovnim časom, saj zraven koristi pravico do starševskega varstva, oseba je delno upokojena; upokojena oseba se ponovno delovno aktivira.

Obračunavanje prispevkov oziroma višine, ki jih mora zavezanec plačevati, se določi glede na zavarovalno osnovo, ki je določena po predpisih o invalidskem in pokojninskem zavarovanju. To se določi glede na dosežen dobiček samozaposlene osebe v preteklem letu. Za leto 2018 znaša najnižja osnova za plačevanje prispevkov 60 % od povprečne plače zaposlenih v Sloveniji.

Obračunavanje prispevkov in njihovo plačevanje

Samozaposlene osebe prispevke izračunavajo mesečno znotraj obračuna prispevkov za socialno varnost. V za to predviden obrazec, ki se nahaja na spletu, mora zavezanec vnesti tudi morebitne spremembe osnove, ki so posledica uveljavljanja določenih pravic (bolniški stalež, starševski dopust itd.). Obračunavanje prispevkov mora biti izvedeno najkasneje 15. v mesecu za pretekli mesec, izplačilo pa najkasneje 20. v mesecu.

Vir: FURS