Arhivi Kategorije: Podjetništvo

Vse o podjetništvu.

donosna-investicija

Donosna investicija za dober dodaten zaslužek

Kam investirati denar za dober dodaten zaslužek? Donosna investicija je tista, ki nudi ugodne pogoje pri investiranju in predvsem dobro obrestno mero. Obresti predstavljajo zaslužek, zato je smiselno poiskati tiste investicijske možnosti, ki nudijo najvišje obrestne mere, glede na stopnjo tveganja.

Določene naložbe nudijo visoke donose, vendar so hkrati zelo tvegane. Mednje spadajo predvsem vrednostni papirji, kot so delnice in obveznice. Na drugi strani pa med varne naložbene možnosti spadajo bančni depoziti in vzajemni skladi, vendar le-ti ne nudijo visokih donosov. Kako poiskati optimalno razmerje med dobro obrestno mero in tveganostjo naložbe? Odgovor na vprašanje nudi investiranje v zavarovana posojila.

Donosna investicija v zavarovana posojila

Investiranje v zavarovana posojila poteka na spletni platformi za medsebojno posojanje denarja. Po registraciji na strani, odprtju naložbenega računa in prenosu sredstev lahko vlagatelj prične z investiranjem. Pri tem lahko za začetek veže le 10 eur v določeno posojilo in tako nadaljuje do večjih zneskov.

Sredstva se vežejo za vnaprej določeno časovno obdobje, kar je odvisno od trajanja posojila in odplačila iz strani posojilojemalca. V povprečju lahko investitorji na platformi zaslužijo okoli 9 odstotne donose na letni ravni, kar predstavlja dober zaslužek, glede na to, da naložbe niso tvegane. Poleg tega pa je pri vsakem posojilu določena tudi obrestna mera, ki pa je odvisna od kreditne sposobnosti posojilojemalca.

Varna in donosna investicija na platformi za reinvestiranje

Donosnost naložbe na investicijski platformi je odvisna od izbora posameznega posojila ter od obrestne mere. Obrestno mero ne določi upravljalec platforme, temveč bonitetna hiša, ki poda bonitetno oceno posojilojemalca in določi njegovo kreditno sposobnost. Na splošno velja, da nižja bonitetna ocena posojilojemalca pomeni višjo obrestno mero za naložbo v posojilo. Velja pa tudi obratno.

Ne glede na to, ali vlagatelj v določeni meri tvega z vezavo sredstev v bolj tvegana posojila z višjo obrestno mero, mu platforma za reinvestiranje zagotavlja izplačilo glavnice in vseh natečenih obresti, v primeru, da se posojilo predčasno prekine zaradi neplačevanja obrokov kredita ali drugih razlogov. V ta namen je posamezno posojilo tudi zavarovano pri zavarovalnici, ki izplača 90 odstotkov glavnice z obrestmi, preostalih 10 pa izplača platforma.

Izplačilo sredstev na naložbeni račun

Ko se obdobje vezave sredstev v posamezno posojilo zaključi, se vlagatelju izplačajo tudi obresti in glavnica. Investitor lahko zaslužek ponovno investira v novo naložbo ali pa denar nakaže na svoj bančni račun. Tako donosna investicija v zavarovana posojila nudi obe možnosti izplačil na peer-to-peer lending platformi.

poplacilo-obveznosti

Kako faktoring poplačilo obveznosti vpliva na poslovanje podjetij?

Factoring poplačilo obveznosti je kot nekakšen kredit za obratna sredstva, ki jih podjetja potrebujejo za zagotavljanje rednega denarnega toka, kar se odraža tudi v likvidnosti. Odkup terjatev je proces, ki nudi vir dolžniškega financiranja za podjetja, ki so izstavila račune svojim kupcem za že opravljeno dobavo blaga ali storitev.

Velika prednost kredita za podjetje je v tem, da dobavitelju ni potrebno čakati na plačila izdanih računov, ki so velikokrat izdana z daljšim plačilnim rokom. To organizaciji zagotavlja pridobitev gotovine, ki jo porabi za tekoče poslovanje in razvoj. Faktoring storitve pa so primerne tako za velika, srednja in majhna podjetja. Katere so glavne prednosti?

Poplačilo obveznosti zagotavlja takojšnjo gotovino

Najpomembnejša prednost storitve odkupa terjatev je v tem, da podjetju zagotavlja gotovino v zelo kratkem roku od izstavitve računa. Specializirana faktor družba nakaže na račun 90 odstotkov celotnega zneska fakture, ostalih 10 odstotkov pa, ko kupec plača fakturo v dogovorjenem roku. Kredit za obratna sredstva zato popravlja denarni tok podjetja.

Odkup terjatev za lažje poslovanje z velikimi kupci

Organizacije v določenih panogah in dejavnostih poslujejo tudi z velikimi multinacionalkami ali pa z javnim sektorjem. Običajno ti subjekti poslujejo z daljšim plačilnim rokom, ki ga dobavitelj ne more veliko spreminjati, zato pristane na plačilne pogoje ali pa izgubi stranko. Z najemom faktor družbe pa je poslovanje z velikimi kupci enostavnejše, saj je priliv sredstev hitrejši in zagotovljen. To pa dobavitelju tudi zagotavlja varnost pred neizplačili.

Faktoring za boljše upravljanje s kreditno sposobnostjo strank

Ko podjetje prične poslovati in dobavljati blago ali storitve novim kupcem oziroma odjemalcem, pri tem ne more optimalno določiti plačilnih pogojev, saj nima vzvodov za ugotavljanje kreditne sposobnosti poslovnih strank.

Pri tem pa mu lahko pomaga najeta faktor družba, ki natančno in redno spremlja kreditno sposobnost kupcev in na podlagi tega lahko usmerja podjetje pri določitvi plačilnih pogojev. Z odkupom terjatev pa se podjetje tudi zavaruje pred tveganji neplačil novih kupcev.

Faktoring poplačilo obveznosti kot rešitev za mala podjetja

Specializirana storitev odkupa terjatev predstavlja odličen vir financiranja tudi za mala podjetja ali pa za startup podjetja, ki na mesečni ravni ne ustvarjajo zelo velikih prihodkov od poslovanja. Pri tem je za mala podjetja pomembno, da imajo vse izdane fakture v roku plačane, saj nasprotno lahko zelo ogrozi njihovo poslovanje in rast, pri čemer lahko izgubijo gotovino za pokritje tekočih stroškov.

Poleg tega mala podjetja veliko lažje kandidirajo in zaprosijo za faktoring poplačilo obveznosti pri specializiranem faktorju, kot pa če bi odšla na banko ali katero drugo finančno institucijo po klasični kredit za obratna sredstva.