financiranje-obratnih-sredstev

Faktoring financiranje obratnih sredstev s prednostmi za podjetja

Factoring financiranje obratnih sredstev predstavlja posebno obliko posojila za podjetja, pri čemer se v številnih značilnostih razlikuje od bančnih kreditov. Kredit za podjetje se namreč izvrši preko faktor družbe, ki je specializirana za odkupovanje zapadlih in ne zapadlih terjatev ter za upravljanje s terjatvami v imenu podjetja.

Celoten proces poteka tako, da podjetje proda posamezen izdan račun faktorju, le-ta pa podjetju na bančni račun nakaže skorajda celoten znesek računa v roku 24 do 48 ur po prodaji. Nato faktor kupcu podjetja določi pogoje plačila. Ko kupec v celoti poravna obveznost, faktor nakaže preostali znesek, zmanjšan za provizijo. Podjetje lahko redno sodeluje s faktor družbo, pri čemer mu ni potrebno vsakič iti skozi celoten postopek odobritve posojila.

Financiranje obratnih sredstev z rednimi prilivi gotovine

Faktoring odkup terjatev je namenjen temu, da organizaciji ni potrebno čakati 30,60 ali 90 dni in več na plačilo izdanega računa za že opravljeno dobavo blaga ali storitev. S tem si podjetje zagotovi reden priliv gotovine, kar povečuje tudi likvidnost in podjetju omogoča, da ima v vsakem primeru sredstva na razpolago.

Faktoring kredit za obratna sredstva oziroma obratni kapital ne povečuje dolgov v bilanci stanja, saj ne gre za običajni kredit pri banki. Prav tako faktor družba ne zaračunava obresti na glavnico, saj za posamezen posel zaračuna le provizijo, ki je vezana na višino zneska izdanega računa. Poleg tega se ob odkupu terjatev prenese izterjava dolgov na faktorja, ki z določenimi mehanizmi poskrbi za poplačilo izdanih faktur podjetja.

Financiranje obratnih sredstev – poplačilo dobaviteljem in tekočih stroškov

Storitev factoring odkupa terjatev je namenjena tako velikim kot malim podjetjem, ki za nemoteno poslovanje potrebujejo redne prilive gotovine. V določenih industrijah je faktoring bolj uporabljeno sredstvo kot v drugih. Vsem pa je skupno to, da sredstva porabijo za tekoče poslovanje, kot je nakup blaga in materiala, izplačila plač in davčnih obveznosti do države, plačila najemnin za poslovne prostore in drugo.

Prav tako lahko podjetja hitreje poplačajo obveznosti do svojih dobaviteljev. Tako ustvarjajo dobre odnose in se lahko potegujejo tudi za dodatne popuste, saj so redni plačniki. Na drugi strani pa lahko organizacije sredstva porabijo za vlaganje v rast in razvoj ali pa za širjenje poslovanja na tuje trge.

Faktoring storitve olajšujejo upravljanje s terjatvami

Ko podjetje sklene pogodbo za financiranje obratnih sredstev s faktor družbo, s tem tudi prenese celotno upravljanje s terjatvami na faktorja. Z odpravo administracije znotraj podjetja tudi prihrani na času in stroških. Faktor ureja vso dokumentacijo, izterjuje dolgove in preverja kreditno sposobnost strank podjetja.