Ureditev primernih delovnih prostorov za vašo dejavnost

Selitev v nove delovne prostore je pogosto povezana s predhodnim urejanjem dokumentacije, s katero zagotovimo varnost in nenazadnje zakonitost delovanja vašega podjetja v novih prostorih.

V tem kontekstu se lahko zgodi, da je potrebno prostoru predhodno spremeniti namembnost, kar avtomatično pomeni upravni postopek na Upravni enoti in pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti.

Sprememba namembnosti je izvedba del, ki ne predstavljajo gradnje in s katerimi se tudi ne spreminja zunanjega videza objekta, predstavljajo pa takšno spremembo rabe objekta oziroma njegovega dela, da se z njo posledično poveča vpliv objekta na okolico. Praviloma gre za spremembo namembnosti, če se spreminja dejavnost v objektu iz ene kategorije CC-SI klasifikacije v drugo (npr. iz razreda 122 Poslovne in upravne stavbe v 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti).

V kolikor gre pa za spremembo znotraj kategorije CC-SI (npr. znotraj razreda 122 Poslovne in upravne stavbe, iz 12201 Stavb javne uprave v 12202 Stavbe bank, pošt in zavarovalnic) pa pomeni to spremembo rabe, za kar pa gradbeno dovoljenje ni več zahtevano.

Obstajajo pa tudi določene izjeme in olajšave. Na primer gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti ni potrebno pridobiti, če se namembnost spreminja v nezahtevnih objektih in enostanovanjskih stavbah. Tudi ga ni potrebno pridobiti če se spremni raba iz gostinske stavbe (razen iz hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev in druge stavbe za kratkotrajno nastanitev) v upravno in pisarniško stavbo ali trgovsko in drugo stavbo za storitvene dejavnosti, razen če se spremeni v sejemsko dvorano, razstavišče ali bencinski servis.

Po drugi strani pa  je gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti vedno potrebno če se  objekt ali del objekta glede na svoj namen po CC-SI spremeni v zabaviščni park, stavbo za kulturo in razvedrilo, skladišče ali odlagališče odpadkov, bencinski servis, trgovinsko skladišče z namenom prodaje ali gostinsko stavbo.

V obeh primerih pa je potrebno predhodno preveriti ali je spremenjena raba oziroma namembnost objekta skladna z zahtevami prostorskega akta, kar je razvidno iz lokacijske informacije ki jo pridobite na občini.

Včasih pa samo sprememba namembnosti obstoječih prostorov ni dovolj in je za potrebe delovanja vašega podjetja potrebno izvesti tudi rekonstrukcijo prostorov, npr. izvedba prebojev v nosilno konstrukcijo. Mogoče bo potrebno zagotoviti še dodatne prostore z dozidavo ali nadzidavo. Seveda pa gre v obeh primerih za gradnjo in je zato pridobitev gradbenega dovoljenja obvezna.