depoziti

Depoziti z alternativo naložbam v bančne produkte

Depoziti oziroma depozitni certifikati so bančni produkti, ki predstavljajo naložbo z vezavo sredstev za vnaprej določeno časovno obdobje. Depozitni certifikati so bili v preteklosti dobra izbira za vlagatelje, ki so želeli ustvariti stabilne in malo tvegane donose. Vendar se je s pojavom tehnologij spletnih platform ta trend zasukal v vedno bolj priljubljene investicije v zavarovana posojila.

Podobnost med naložbami v zavarovana posojila in depozitnimi certifikati je v tem, da vlagatelj v obe investiciji veže denar za določeno obdobje oziroma za obdobje trajanja naložbe. Čas vezave pa je v primerjavi z večletnimi obveznicami precej bolj kratkoročen. V nadaljevanju predstavljamo ključne razlike med obema investicijskima možnostma, zato da se boste lažje odločili, kam vložiti denar v prihodnosti.

Kakšne prednosti nudijo depoziti?

Depozitni certifikati veljajo za varne naložbe, saj so zavarovani iz strani Banke Slovenije in države v določeni vrednosti skupne naložbe. To pomeni, da četudi bi banka prešla v postopek likvidacije, bi vlagatelj dobil povrnjen denar vložene glavnice do meje, ki ga zavaruje država. Zato te naložbe veljajo za varne in so primerne za vlagatelje, ki ne želijo tvegati ali pa ki želijo vezan denar nameniti za dolgoročno in stabilno varčevanje.

Kolikšne donose nudijo bančni depoziti?

Pri depozitnih certifikatih velja pravilo, da daljši kot je čas vezave sredstev, višje obresti boste prejeli v pogodbi. Obrestne mere so običajno fiksne, zato jih med trajanjem naložbe ni mogoče spreminjati. Na splošno pa so obrestne mere precej nizke, zato so tudi letni donosi skorajda najnižji med vsemi bančnimi in drugi investicijskimi produkti. Donosi se tako v povprečju gibljejo okoli 0,68 odstotka na letni ravni.

Ali imajo depoziti višje donose kot zavarovana posojila?

Naložbe v zavarovana posojila na spletnih platformah za množično investiranje in posojanje denarja imajo visok potencial za višje obrestne mere. Tako lahko vlagatelji na letni ravni ustvarijo donose med 5 do 9 odstotki. Ustvarjanje donosov je odvisno od vlagatelja in ne od druge posredniške finančne institucije. Poleg tega pa je za vstop in začetek investiranja potreben precej nižji znesek, kot pri depozitnih certifikatih.

Ali so depoziti bolj varni kot zavarovana posojila?

Naložbe v zavarovana posojila zavarujejo kreditne zavarovalnice, ki skupaj s platformo za investiranje vlagatelju izplačajo celotno glavnico in ustvarjene obresti, če posojilojemalec preneha plačevati svoj kredit. Zato so te naložbe enako varne kot bančni depoziti, vendar na drugi strani tudi ustvarjajo višje donose.

potni nalogi

Potni nalogi kot podlaga za povračilo stroškov

Potni nalogi so področje, ki ga marsikateri podjetnik zanemarja. To pa seveda ni dobro, ker lahko pride do neljubih posledic. V primeru inšpekcijskega nadzora vas lahko drago stane, če ugotovijo, da niste dosledno vodili podatkov o službenih poteh. Gre torej za pomembne dokumente, ki pričajo o tem, da je do službene poti prišlo. Poleg tega služijo kot podlaga za povračilo stroškov zapsolenih, ki so na službeno pot odšli, če so za določene stroške na poti dali iz lastnega žepa.

Kako dosledno voditi to področje?

Treba je povedati, da ni striktnih pravil, ki bi jasno določale obliko in strukturo potnih nalogov. To pa ne pomeni, da je vseeno, kako jih napišete. Večinoma podjetja v te namene sprejmejo interni akt, ki določa pravila vodenje teh dokumentov.

Potne naloge naj bi se pisalo sproti. Njabolje še pred nastankom poti. Ob prihodu nazaj se jih zgolj smiselno dopolne, če je to potrebno. Vedno jih mora izpolniti oseba, ki se na pot odpravlja. Poleg nje pa tudi njegovi nadrejeni. Na tak način mu tudi odobrijo to pot.

Vedno je treba napisati, za kdaj je potovanje predvideno. Napiše se torej časovni razpon od kdaj do kdaj. Potem je treba opredeliti, kam se gre, torej končna lokacija. Vedno se tudi napiše, kakšen je namen tega potovanja. Katere poslovne cilje se bo s tem dosegalo? Gre za neko izobraževanje, za usposabljanja, oglede primerov dobre prakse, navezovanje poslovnih stikov? Ta namen je treba čim bolj jasno definirati. Najpomembnejša kategorija pa so seveda stroški. Pri tem nas zanima tako njihova višina kot tudi posledica česa so. Navesti je tudi treba, katero prevozno sredstvo se bo uporabilo za pot. Bo to avto, vlak, letalo, kaj drugega? Če gre za službeno vozilo ali privat – je treba definirati tudi to. V primeru službenega vozila se napiše tičen tip in registrsko tablico. Vsi ti podatki morajo biti vključeni.