racunovodski-servis

Računovodski servis obračunava storitve z avtomatiziranim procesom

Da bi si računovodski servis lahko olajšal procese dela in s tem prihranil na času, si lahko izbere spletni program za račune, ki nudi številne avtomatizirane funkcije, vključno s samodejnimi knjiženji na temeljnico in v glavno knjigo, poenostavljenimi funkcijami za izdajanje računov in avtomatiziranimi obračuni storitev.

V primeru, da računovodja vodi poslovne knjige za več strank oziroma podjetij, ima lahko na koncu meseca nemalo težav pri ustreznem obračunavanju storitev. Nekateri servisi se s strankami zmenijo za fiksno ceno, vse več pa je tistih, ki storitve knjigovodenja obračunavajo glede na opravljene mesečne knjižbe, oddane davčne obračune in obračunane osebne prejemke. Kako lahko program zagotovi, da bodo zneski na izdanih računih pravilni?

Računovodski servis nastavi želeno možnost zaračunavanja

Računovodja lahko v spletnem programu za izdajanje računov in vodenje poslovnih knjig nastavi poljubno možnost obračunavanja opravljenih mesečnih storitev za različne stranke. Pri tem pa je mogoče kombinirati različne možnosti, saj imajo nekatere stranke mesečno pavšalno ceno, drugim pa se poslovanje iz meseca v mesec spreminja oziroma niha, zato se s servisom dogovorijo za obračunavanje na podlagi štetja knjižb v programu.

Program za račune beleži opravljeno delo

Računovodji z uporabo programa v oblaku ni potrebno sproti zapisovati števila knjižb in drugega opravljenega dela. Z avtomatiziranimi procesi obračunavanja storitev prihrani na času tudi ob koncu meseca, saj se ji ni potrebno ukvarjati z zbiranjem podatkov in preračunavanjem posamezne storitve. Računovodja lahko strankam zagotovi pravilne podatke, saj spletni program samodejno beleži opravljeno delo in ga tudi pregledno prikaže na izdanih računih.

Računovodski servis ima pregled nad opravljenim delom

E program za vodenje računov zbira podatke o opravljenem delu. Tako lahko računovodja kadarkoli dostopa do povzetka opravljenega dela v preteklem mesecu ali polletju in razbere pričakovane prihodke iz tega naslova. Tako lahko tudi direktorji ali lastniki servisa spremljajo delo svojih zaposlenih in jih za razviden povečan obseg dela tudi ustrezno nagradijo.

Vodenje računov s povezanimi aplikacijami

Knjigovodje si lahko svoje delo olajšajo in hkrati pospešijo ter poenostavijo poslovne procese tudi s povezanimi aplikacijami. Spletni program za račune se lahko poveže z različnimi aplikacijami in programi za fakturiranje, s spletno trgovino, programi za maloprodajo in z drugimi aplikacijami.

Računovodski servis si tako lahko zagotovi usklajene in ažurne podatke z aplikacijo, ki jo že uporablja ali pa jo uporablja stranka. Na ta način je mogoče tudi poenostaviti in dodatno avtomatizirati procese pri obračunavanju opravljenih storitev ter pri izdajanju mesečnih računov za stranke podjetja.

financiranje-obratnih-sredstev

Faktoring financiranje obratnih sredstev s prednostmi za podjetja

Factoring financiranje obratnih sredstev predstavlja posebno obliko posojila za podjetja, pri čemer se v številnih značilnostih razlikuje od bančnih kreditov. Kredit za podjetje se namreč izvrši preko faktor družbe, ki je specializirana za odkupovanje zapadlih in ne zapadlih terjatev ter za upravljanje s terjatvami v imenu podjetja.

Celoten proces poteka tako, da podjetje proda posamezen izdan račun faktorju, le-ta pa podjetju na bančni račun nakaže skorajda celoten znesek računa v roku 24 do 48 ur po prodaji. Nato faktor kupcu podjetja določi pogoje plačila. Ko kupec v celoti poravna obveznost, faktor nakaže preostali znesek, zmanjšan za provizijo. Podjetje lahko redno sodeluje s faktor družbo, pri čemer mu ni potrebno vsakič iti skozi celoten postopek odobritve posojila.

Financiranje obratnih sredstev z rednimi prilivi gotovine

Faktoring odkup terjatev je namenjen temu, da organizaciji ni potrebno čakati 30,60 ali 90 dni in več na plačilo izdanega računa za že opravljeno dobavo blaga ali storitev. S tem si podjetje zagotovi reden priliv gotovine, kar povečuje tudi likvidnost in podjetju omogoča, da ima v vsakem primeru sredstva na razpolago.

Faktoring kredit za obratna sredstva oziroma obratni kapital ne povečuje dolgov v bilanci stanja, saj ne gre za običajni kredit pri banki. Prav tako faktor družba ne zaračunava obresti na glavnico, saj za posamezen posel zaračuna le provizijo, ki je vezana na višino zneska izdanega računa. Poleg tega se ob odkupu terjatev prenese izterjava dolgov na faktorja, ki z določenimi mehanizmi poskrbi za poplačilo izdanih faktur podjetja.

Financiranje obratnih sredstev – poplačilo dobaviteljem in tekočih stroškov

Storitev factoring odkupa terjatev je namenjena tako velikim kot malim podjetjem, ki za nemoteno poslovanje potrebujejo redne prilive gotovine. V določenih industrijah je faktoring bolj uporabljeno sredstvo kot v drugih. Vsem pa je skupno to, da sredstva porabijo za tekoče poslovanje, kot je nakup blaga in materiala, izplačila plač in davčnih obveznosti do države, plačila najemnin za poslovne prostore in drugo.

Prav tako lahko podjetja hitreje poplačajo obveznosti do svojih dobaviteljev. Tako ustvarjajo dobre odnose in se lahko potegujejo tudi za dodatne popuste, saj so redni plačniki. Na drugi strani pa lahko organizacije sredstva porabijo za vlaganje v rast in razvoj ali pa za širjenje poslovanja na tuje trge.

Faktoring storitve olajšujejo upravljanje s terjatvami

Ko podjetje sklene pogodbo za financiranje obratnih sredstev s faktor družbo, s tem tudi prenese celotno upravljanje s terjatvami na faktorja. Z odpravo administracije znotraj podjetja tudi prihrani na času in stroških. Faktor ureja vso dokumentacijo, izterjuje dolgove in preverja kreditno sposobnost strank podjetja.